Học sinh giỏi Thạnh Mỹ Tây – Châu Phú – An Giang

This WordPress.com site is the cat’s pajamas


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tổng số lượng số chẵn, số lẻ – Lê Quang Tuấn

program tongsochanle;
uses crt;
var a:array[1..250] of integer;
n,i,sc,sl:integer;
begin
clrscr;
write(‘Nhap so phan tu cua day, N = ‘); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write(‘So thu ‘,i,’ = ‘); readln(a[i]);
end;
sc:=0; sl:=0;
for i:=1 to n do
begin
if a[i] mod 2 = 0 then sc:=sc+1 else
if a[1] mod 2 = 1 then sl:=sl+1;
end;
writeln(‘Tong so chan = ‘,sc,’ ; Tong so le = ‘,sl);
readln;
end.

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tìm Max, min và vị trí của chúng – Lê Quang Tuấn

program timmaxmin;
uses crt;
var N,i,max,cmax,min,cmin:integer;
a:array[1..250] of integer;
begin
clrscr;
write(‘Nhap so luong phan tu cua day so, N = ‘); readln(N);
for i:=1 to N do
begin
write(‘Phan tu thu ‘,i,’ = ‘);
readln(A[i]);
end;
max:=a[1]; cmax:=1; min:=a[1]; cmin:=1;
for i:=2 to N do
begin
if a[i]>max then
begin
Max:=a[i];
cmax:=i;
end;
if a[1]<min then
begin
min:=a[i];
cmin:=i;
end;
end;
writeln(‘Gia tri cua phan tu max: ‘,max);
writeln(‘Chi so cua phan tu max: ‘,cmax);
writeln(‘Gia tri cua phan tu min: ‘,min);
writeln(‘Chi sp cua phan tu min: ‘,cmin);
readln
end.


Bạn nghĩ gì về bài viết này? >

 

Nếu M,N cùng là số chăn hoặc số lẻ thì tổng của M và N sẽ chia hết cho 2 ngược lại thì M và N không cùng là số chẳn hoăc lẻ                                                            Program xettinhchanle;                                                                                              Var M,N:integer;                                                                                                          Begin                                                                                                                Writeln(‘nhap so M,N’); readln(M,N);                                                                                      If  (M=0) and (N=0) then                                                                                        Writeln(‘ M,N khong la so chan le’);                                                                             If ((M+N) mod 2=0) then                                                                                            Writeln(‘M,N cung la so chan hoac le’);                                                                 Else writeln(‘M,N khong cung la so chan hoac le’);                                                                Readln                                                                                                                            End.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÍNH NGÀY THÁNG NĂM !!!

bt3: tinh ngay thang nam sau n ngay
B1: nhập n ngày
B2: tính m:=n div 39 là số tháng, lấy d:=n mod 30 là số ngày
B3: xét nếu m=0 thì lấy d:=n+17, nếu ko xet tiep b4
B4: nếu m>0 và m<=2 thì m:=m+10, d:=d+17, nếu ko xét tiếp b5
B5: nếu m>2 thì y:=2012 + m div 12, m:= m mod 12 -2, d:= 13 -d. hết
CHƯƠNG TRÌNH 
program tinhngay;
var d,m,y,n:integer;
begin 
writeln(‘nhap so n ngay’); readln(n);
m:= n div 30;
d:= n mod 30;
if (m=0) then writeln(‘sau ‘,n,’ ngay thi la ngay ‘,n+17,’ thang 10 nam 2012′);
if (m>0) and (m<=2) then
(m:=m+10) and (d:=17+d);
writeln(‘sau n ngay la ngay ‘,d,’ thang ‘,m,’ nam 2012′);
if (m>2) then
(y:=2012+m div 12) and (m:=m mod 12 -2) and (d:=13-d);
writeln(‘sau n ngay thi la ngay ‘,d,’ thang ‘,m,’ nam ‘,y);
readln;
end.

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

tuoi cua you

program xetdotuoi;
var a,k:integer;
n:string;
begin
write(‘nhap ten ban’); readln(n);
write(‘nhap nam sinh cua ban’); readln(k);
a:=2012-k;
if (a>0) and (a<=1) then writeln(‘tre so sinh’);
if (a>1) and (a<=9) then writeln(‘hi nhi dong’);
if (a>9) and(a<=15)  then writeln(‘la thieu nien roi day’);
if (a>15) and (a<=32) then writeln(‘thanh nien dep trai dep gai roi’);
if (a>32) and (a<=50) then writeln(‘trung nien gian di roi’);
if (a>50) then writeln(‘gia ca roi nguoi oi’);
readln
end.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hình tam giác-kim Ngân

khai báo độ dài cạnh a, canh b và cạnh c
begin
nhập vào từ bàn phím độ dài a,b.c
Nếu (a>0) và (b>0) và (c>0) thì ABC la 1 tam giác
Nếu A+B>C hoặc A+C>B thì ABC là một tam giác
Nếu căn A*A + B*B=C thì ABC là tam giác vuông
Nếu a=b hoặc a=c hoặc b=c thì abc là tam giác cân
Nếu a=b hoặc c=b thì abc là tam giác đều
Nếu a#b hoặc b#c thì abc là tam giác thường

program tam_giac;
uses crt;
var A,B,C:integer;
begin
clrscr;
write(‘tam giac ABC la ‘);readln(A,B,C);
if (A>0) and (B>0) and (C>0) then
if (A+B>C) or (A+C>B) or (B+C>A) then
if sqrt(A*A+B*B)=C then
writeln(‘tam giac ABC la tam giac vuong’);
if (A=B) or (A=C) or (B=C) then
writeln(‘tam giac ABC la tam giac can’);
if (A=C) and (B=C) then
writeln(‘tam giac ABC la tam giac deu’);
if (AB) and (BC) then
writeln(‘tam giac ABC la tam giac thuong’);
readln;
end.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

xet tam giac

program kiemtratamgiac;
var a,b,c: real;
begin
writeln(‘nhap cac so thuc’);readln(a,b,c);
IF (a>0) and (b>0) and (c>0) then
begin

if (a=b)  and (a=c) and (b=c)
then write(‘do la tam giac deu’);
if (a=b)or (a=c) or (b=c)
then write(‘do la tam giac can’);
if (sqr(a)=sqr(b)+sqr(c))
or (sqr(b)=sqr(a)+sqr(c))
or (sqr(c)=sqr(a)+sqr(b))
then writeln(‘do la tam giac vuong’);                                                                                                                                                          if ((a+b)>c) or ((a+c)>b) or ((b+c)>a)                                                                                                                                                  then write(‘do la tam giac thuong’);                                                                                                                                                                   if (a=0) or (b=0) or (c=0)                                                                                                                                                                          then writeln(‘do k la tam giac’);                                                                                                                                                          readln                                                                                                                                                                                                                end;                                                                                                                                                                                                                                 end.